Chrakteristika školy

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA MŠ KŘIŽNÁ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ:

Mateřská škola je předškolním zařízením, pro děti věkové kategorie 3–6 let s celodenní formou pobytu. Cílem předškolního vzdělávání je dovést dítě, spolu s rodinou, na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých vlastních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a disponovalo základy kompetencí, důležitých pro jeho další rozvoj a celoživotní vzdělávání.                                                                                                          

Koncepce mateřské školy je zaměřená na etickou výchovu, výchovu elementárních etických vlastností a slušného chování. Pedagogové vedou děti k poznání ne jednoznačné, definitivní pravdy, ale ke schopnosti orientovat se v záplavě poznatků a umění správně je používat. Ideálem učení nejsou jen vědomosti, ale především schopnost „se sám učit a mít z toho radost“. Učí děti chápat svět v souvislostech, kriticky hodnotit informace, obhájit svůj názor a odolávat manipulacím. Děti a učitelé jsou partneři, kteří jdou za společným cílem – učitel je průvodce, který pomáhá, podporuje, podněcuje a umožňuje.

Rozhodnutím Města Valašské Meziříčí v roce 1993 byla ustanovena jako samostatný, právní subjekt – příspěvková organizace. Zřizovatelem je Město Valašské Meziříčí.

Kapacita zařízení je 84 dětí ve věku zpravidla od tří do šesti let s možností umístit i děti mladší tří let. Mateřská škola dále umožňuje také zařazení dětí s potřebou pedagogického asistenta.

BUDOVA MŠ

Mateřská škola svou činnost realizuje v rekonstruované, dvoupodlažní budově, se třemi prostornými, esteticky vybavenými třídami s přilehlými umývárnami, šatnami, přípravnami pro výdej jídla, prostorným schodištěm, centrální halou – minitělocvičnou a zázemím pro personál. Součástí budovy je také školní kuchyně. Mateřská škola se nachází v blízkosti centra města Valašské Meziříčí s výhledem na řeku Bečvu a městský park, lemovaný cyklostezkou. Byla postavena v roce 1977. Rekonstrukce vnějšího pláště, včetně zateplení a výměny oken se dočkala v roce 2007, kdy se stala barevnou, výraznou dominantou uprostřed sídlištní zástavby. Velká, prostorná hala a široké schodiště jsou využívány k instalacím dětských výtvarných prací. K mateřské škole patří také velmi dobře vybavená, přírodní zahrada, osázená ovocnými i okrasnými stromy. V roce 2015 prošla zahrada výraznou proměnou. Byly zde instalovány nové prvky (hmyzí domeček, „Ježkovník“, velká loď se zvonkohrou, houpací prvky – koníci a můstek, tunel a průlezky se skluzavkou). Prostorná pískoviště jsou v letních měsících chráněna sluneční markýzou. Součástí zahrady je také svah, využívaný v zimě k bobování a klouzání. V období letních prázdnin 2019 proběhla v MŠ kompletní rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace a současně dětské umývárny a WC dostaly nový vzhled.

PERSONÁL MŠ

Chod mateřské školy zajišťuje kvalifikovaný pedagogický a provozní personál (8 pedagogických pracovníků, ekonomka a vedoucí školní jídelny, uklízečka, školník, kuchařka a pomocná kuchařka). Mateřská škola zajišťuje stravování dětí i pracovníků.

AKTIVITY MŠ

Mimo činností, vyplývajících ze školního vzdělávacího programu, mají děti možnost zapojit se do dalších aktivit – dopravní výchova na dopravním hřišti Střediska volného času Domeček, bezplatná, logopedická výuka, ozdravný pobyt v přírodě. V průběhu roku, nad rámec běžných činností, jsou dětem nabízeny další aktivity-výlety, lyžařský výcvik, sportovní přípravu dětí, polodenní vycházky, tematické týdny, tvořivé dílny pro rodiče a děti (s využitím vlastní keramické pece k vypálení výrobků), besídky spojené s krátkým pásmem vystoupení dětí, sportovní dny, a mnohé další.

Mateřská škola během školního roku velmi úzce spolupracuje s Diakonií ČCE Valašské Meziříčí, formou dětských vystoupení a společných aktivit, se základní školou Křižná, Knihovnou, Hvězdárnou, ZUŠ Alfréda Radoka, Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, Střediskem volného času Domeček aj. V SVČ využívá zejména výukový program se zaměřením na tělesnou výchovu v celoročním programu: „Školka v pohybu“.

Provoz MŠ:

6.00 hod. – 16.00 hod.