< návrat zpět

Denní program

Organizace dne

Provoz od 6:00 do 16hodin.

Příchod a odchod dětí z mateřské školy podle dohody s rodiči. Doporučujeme příchod do 8:00 hodin,  odchod po obědě ve 12.00 a odpoledne od 14:00 hodin.

Denní program musí vyhovovat především dětem. Je pružný s možností proměn vzhledem k aktuálním podmínkám. Jsou v něm uspokojovány biologické, psychické a sociální potřeby. Respektujeme pouze tříhodinové intervaly mezi jídlem a potřebu spánku (odpočinku).

Po příchodu dětí do mateřské školy probíhají spontánní hrové aktivity, které jsou rozhodující pro rozvoj individuality dítěte i při vytváření jeho prvních sociálních vztahů a uspokojování jeho potřeb. Zajišťujeme podmínky, nabízíme dostatek podnětů, hraček, námětů, her, ve kterých rozvíjíme vztahy s ostatními vrstevníky, vztahy k dospělým, komunikaci mezi dětmi, seberealizaci, samostatnost, fantazii, citové vztahy a rozšiřujeme poznatky dětí. V průběhu spontánních hrových aktivit probíhá individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, se sociálně znevýhodňujícího prostředí a dětí nadaných. Zařazujeme také procvičování výslovnosti - logopedické chvilky.

 Dopolední i odpolední svačina se podává společně . Děti se  samostatně obsluhují, respektují však pravidla slušného chování při jídle v návaznosti na Koncepci MŠ – Etická výchova.  Na svém místě u stolu nerušeně vyčkávají, až dosvačí všechny děti.

  •   6.00 –   9.00 | spontánní činnosti, individuální a skupinové činnosti, přesnídávka
  •   9.00 –   9.30 | řízená pohybová aktivita, frontální nebo skupinové vzdělávací činnosti
  •   9.30 – 11.00 | pobyt venku
  • 11.00 – 12.00 | hygiena, oběd
  • 12.00 – 14.00 | hygiena, odpolední odpočinek
  • 14.00 – 16.00 | svačina, odpolední individuální a skupinové činnosti