< návrat zpět

Koncepce MŠ

OBSAH
 
1.STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA MŠ KŘIŽNÁ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
2 SWOT ANALÝZA
3. PLÁNOVANÝ ROZVOJ MŠ KŘIŽNÁ, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
4. SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM A DALŠÍMI SUBJEKTY
5. PROFILACE MŠ 
6. ZÁMĚR ROZVOJE MŠ 
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 

1.STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA MŠ KŘIŽNÁ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ:

Mateřská škola je předškolním zařízením, pro děti věkové kategorie 3–6 let s celodenní formou pobytu. Cílem předškolního vzdělávání je dovést dítě, spolu s rodinou, na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých vlastních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a disponovalo základy kompetencí, důležitých pro jeho další rozvoj a celoživotní vzdělávání.                                                                                                            Koncepce mateřské školy je zaměřená na etickou výchovu, výchovu elementárních etických vlastností a slušného chování. Pedagogové vedou děti k poznání ne jednoznačné, definitivní pravdy, ale ke schopnosti orientovat se v záplavě poznatků a umění správně je používat. Ideálem učení nejsou jen vědomosti, ale především schopnost „se sám učit a mít z toho radost“. Učí děti chápat svět v souvislostech, kriticky hodnotit informace, obhájit svůj názor a odolávat manipulacím. Děti a učitelé jsou partneři, kteří jdou za společným cílem – učitel je průvodce, který pomáhá, podporuje, podněcuje a umožňuje.

Rozhodnutím Města Valašské Meziříčí v roce 1993 byla ustanovena jako samostatný, právní subjekt – příspěvková organizace. Zřizovatelem je Město Valašské Meziříčí.

Kapacita zařízení je 84 dětí ve věku zpravidla od tří do šesti let s možností umístit i děti mladší tří let. Mateřská škola dále umožňuje také zařazení dětí s potřebou pedagogického asistenta.

Mateřská škola svou činnost realizuje v rekonstruované, dvoupodlažní budově, se třemi prostornými, esteticky vybavenými třídami s přilehlými umývárnami, šatnami, přípravnami pro výdej jídla, prostorným schodištěm, centrální halou – minitělocvičnou a zázemím pro personál. Součástí budovy je také školní kuchyně. Mateřská škola se nachází v blízkosti centra města Valašské Meziříčí s výhledem na řeku Bečvu a městský park, lemovaný cyklostezkou. Byla postavena v roce 1977. Rekonstrukce vnějšího pláště, včetně zateplení a výměny oken se dočkala v roce 2007, kdy se stala barevnou, výraznou dominantou uprostřed sídlištní zástavby. Velká, prostorná hala a široké schodiště jsou využívány k instalacím dětských výtvarných prací. K mateřské škole patří také velmi dobře vybavená, přírodní zahrada, osázená ovocnými i okrasnými stromy. V roce 2015 prošla zahrada výraznou proměnou. Byly zde instalovány nové prvky (hmyzí domeček, „Ježkovník“, velká loď se zvonkohrou, houpací prvky – koníci a můstek, tunel a průlezky se skluzavkou). Prostorná pískoviště jsou v letních měsících chráněna sluneční markýzou. Součástí zahrady je také svah, využívaný v zimě k bobování a klouzání. V období letních prázdnin 2019 proběhla v MŠ kompletní rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace a současně dětské umývárny a WC dostaly nový vzhled.

Chod mateřské školy zajišťuje kvalifikovaný pedagogický a provozní personál (sedm pedagogických pracovníků, hospodář a vedoucí školní jídelny, uklízečka, školník, kuchařka a pomocná kuchařka). Mateřská škola zajišťuje stravování dětí i pracovníků.

Mimo činností, vyplývajících ze školního vzdělávacího programu, mají děti možnost zapojit se do dalších aktivit – dopravní výchova na dopravním hřišti Střediska volného času Domeček, bezplatná, logopedická výuka, ozdravný pobyt v přírodě. V průběhu roku, nad rámec běžných činností, jsou dětem nabízeny další aktivity-výlety, lyžařský výcvik, sportovní přípravu dětí, polodenní vycházky, tematické týdny, tvořivé dílny pro rodiče a děti (s využitím vlastní keramické pece k vypálení výrobků), besídky spojené s krátkým pásmem vystoupení dětí, sportovní dny, ponocování a mnohé další.

Mateřská škola během školního roku velmi úzce spolupracuje s Diakonií ČCE Valašské Meziříčí, formou dětských vystoupení a společných aktivit, se základní školou Křižná, Knihovnou, Hvězdárnou, ZUŠ Alfréda Radoka, Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, Střediskem volného času Domeček aj. V SVČ využívá zejména výukový program se zaměřením na tělesnou výchovu v celoročním programu: „Školka v pohybu“.

2.SWOT ANALÝZA:

SILNÉ STRÁNKY MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 • Mateřská škola Křižná je zřízena městem Valašské Meziříčí, zajišťuje předškolní výchovu v přímém centru města, nachází se ve středu sídlištní zástavby, což zajišťuje snadnou dostupnost zařízení pro klienty.
 • Provoz je financován z rozpočtu města. Tato skutečnost zajišťuje stabilitu a jistotu provozu školy.
 • Předností mateřské školy je blízkost přírody (řeka Bečva a městský park) s možností plného využití ke každodenním vycházkám.
 • Kapacita mateřské školy umožňuje budování kvalitních a těsných interpersonálních vztahů dětí, rodičů i personálu a zprostředkovává dojem rodinné atmosféry.
 • Kvalifikovaný pedagogický a provozní personál představuje stabilní zázemí pro funkci organizace a váží si dobré pověsti ve společnosti.
 • Rozsahem organizace sportovních a charitativních akcí, výletů a dalších aktivit nad rámec běžných činností, se mateřská škola řadí mezi rodiči vyhledávané, školské zařízení, což zajišťuje naplněnost školy.
 • Výchovnou koncepcí mateřské školy je „Etická výchova“, na čemž je postavena odlišnost zařízení od ostatních mateřských škol v okolí.
 • Škola je vybavena kvalitním nábytkem, hračkami a didaktickými pomůckami, pracuje s širokým spektrem výtvarných materiálů a technik, věnuje se ekologické a dramatické výchově i sportovním aktivitám.
 • Vlastní keramická pec umožňuje práci s keramickou hlínou jako s estetickou a zároveň didaktickou a terapeutickou technikou.

SLABÉ STRÁNKY MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 • V budově mateřské školy jsou původní rozvody elektroinstalace, pro úpravu stavu je třeba celková rekonstrukce. V současné chvíli probíhají konzultace s Odborem majetkové správy města.
 • Škola není vybavena interaktivními tabulemi.
 • Nedostatkem budovy je prolínání vody z terasy do přízemní části budovy – provozní části mateřské školy – výsledek postupných oprav se teprve očekává.
 • V jedné třídě v přízemí bude potřeba vyměnit podlahovou krytinu (linoleum).
 • Ve dvou třídách bude potřeba podle předpisů BOZP odstranit staré obložení stěn z masivu a nahradit jej jiným, omyvatelným materiálem.
 • Po rekonstrukci MŠ v roce 2019 je třeba obnovit výmalbu ve všech prostorách MŠ a sjednotit obklady stěn (po provizorních opravách pouze částí, vybouraných při rekonstrukci vody a kanalizace).

PŘÍLEŽITOSTI:

 • Zlepšení prostředí mateřské školy v létě 2019 - celková rekonstrukce rozvodů vody a odpadů a rekonstrukce sociálního zařízení ve všech třídách, výměna krytů radiátorů v celé budově MŠ a vybudování „Mini tělocvičny“ v prostorách mezipatra školy.
 • Zapojení mateřské školy do programu VVV formou „Šablon č. II“, pomocí evropských dotací zajistit chybějící ICT techniku v mateřské škole.
 • Pokračování mateřské školy v programu: „Celé Česko čte dětem“.

HROZBY:

 • Možný vliv vzniku nových, alternativních zařízení, zabývajících se výchovou a vzděláním dětí (Mateřské centrum, Lesní školka, dětské skupiny), na naplněnost tříd MŠ.
 • Klesající populace ve spádovém obvodu mateřské školy.

3.PLÁNOVANÝ ROZVOJ MŠ KŘIŽNÁ, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Záměrem je vytvořit takové podmínky, které povedou ke zlepšení celkového náhledu veřejnosti na chod mateřské školy a pomohou k zajištění bezpečného a podnětného prostředí pro výchovu dětí předškolního věku.           

KRÁTKODOBÉ CÍLE:

Materiální a technická oblast:

 • Dokončit rekonstrukci rozvodů teplé i studené vody a odpadů v celé budově.
 • Dokončit výměnu krytů radiátorů v prostoru celé budovy MŠ.
 • Instalovat nové věšáky na ručníky v dětských umývárnách.
 • Zajistit pro mateřskou školu sponzorské dary na možný nákup výchovně vzdělávacích pomůcek dětí, ev. výchovných programů, ev. opravu zahradních prvků („Školky v pohybu“, exkurze, programy, …).
 • Zajistit instalaci: „Motýlího domečku, výsadbu Komule Davidovy“ a „Ptačích napajedel“ pro praktické pozorování živočichů na školní zahradě.

Personální oblast, rozvoj lidských zdrojů:

 • I nadále podporovat stabilitu personálu, ať již pedagogického či provozního.
 • Vést se zaměstnanci motivační pohovory, poskytovat podporu k osobnostnímu i profesnímu růstu, průběžně evaluovat jejich plán rozvoje s přímou návazností na DVPPs využitím dotačního progranu  ŠablonyII“, aj.
 • Rozvíjet týmovou spolupráci a kolegiální vztahy ve škole.

Oblast rozvoje podmínek a kvality vzdělávacího procesu:

 • Pokračovat v projektu „Celé Česko čte dětem“ a v souvislosti s tímto, zaměřit část činností na využití vhodných programů ICT techniky, pro rozvoj předčtenářské gramotnosti a logopedickou terapii.
 • Začít plně využívat možnosti práce s keramickou pecí (pravidelné výtvarné tvoření dětí a tvořivé dílničky), nabídnout spolkům, firmám zhotovení malých, propagačních předmětů, vytvořených dětskou rukou.
 • Vybavit všechna oddělení tablety pro výukovou i hrovou činnost dětí v MŠ (zakoupení tabletů z projektu Šablony II. – „Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání.

Oblast rozvoje vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a institucí:

 • Oživit a rozšířit nabídku spolupráce mateřské školy s rodiči i veřejností při setkáních na tvořivých dílničkách se širší možností využití keramické pece.
 • Uspořádat nejméně dvě komunitně osvětová setkání v MŠ a projektové dny v MŠ.

 

Oblast rozvoje informačního systému, prezentace školy:

 • Zkvalitnit vnitřní časopis „Křižňáček“, který vychází na období dvou měsíců, obdrží je každé dítě do své šatní skříňky o fotodokumentaci ev. barevný tisk.

STŘEDNĚDOBÉ CÍLE:

Materiální a technická oblast:

 • Zajistit rekonstrukci elektroinstalace v celé budově MŠ.
 • Zajistit rekonstrukce přívodu vody z hlavního řádu po budovu MŠ.
 • Zajistit nákup interaktivní tabule, (v ideálním případě dvou kusů z důvodu využívání tabulí na jednotlivých patrech), jako zdroj elementárního seznamování dětí s ICT technikou, využít tak moderní technologii, jako podporu výuky i jako smysluplnou kompenzační pomůcku. Propojit notebook(y) s dotykovými obrazovkami pro práci dětí s výukovými programy.

Personální oblast, rozvoj lidských zdrojů:

 • Zajistit pro pedagogické pracovníky a provozní personál vzdělávací kurzy a školení ev. zaškolení, které pomohou zkvalitnit jejich práci, pomohou rozšířit nabídku činností mateřské školy a jejího zviditelnění. Umožnit vzájemnou spolupráci pedagogů-sdílení zkušeností pedagogických pracovníků z různých vzdělávacích programů, výtvarných technik, hudebních projektů prostřednictvím vzájemných návštěv (hospitací a konzultací).

Oblast rozvoje podmínek a kvality vzdělávacího procesu:

 • Zajistit opravu a instalaci nových herních prvků na zahradě MŠ (houpací lávka, trampolína…
 • Zajistit a instalalovat „Ptačí napajedla“ pro praktické pozorování živočichů na školní zahradě.

Oblast rozvoje vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a institucí:

 • Obnovit spolupráci se zřizovatelem, vystoupení dětí na akcích města: „Vítání občánků“, „Vánoční zábavná odpoledne“….
 • Využití rodičů, prarodičů a sourozenců k příležitostnému předčítání dětských textů v rámci zapojení školy do celostátní akce: „Celé Česko čte dětem“.

Oblast rozvoje informačního systému, prezentace školy:

 • Zajištění bezpečného prostředí pro používání informačních systémů a ICT techniky školy (vlastní doména školy, ochrana dat).
 • Zajištění prezentace školy na elektronické, městské informační tabuli.

DLOUHODOBÉ CÍLE:

Materiální a technická oblast:

 • Zajistit rekonstrukci dřevěného obložení stěn a nahradit novým, omyvatelným povrchem v celé budově mateřské školy.
 • Vybudovat novou síť chodníků v prostoru zahrady MŠ.
 • Vybudovat druhý únikový východ z horního patra budovy MŠ.

Personální oblast, rozvoj lidských zdrojů:

 • Navýšit počet pracovníků, zajistit školního asistenta, lektorskou činnost… Využít nabídky OP VVV - „Podpora mateřské školy formou šablon“.

Oblast rozvoje podmínek a kvality vzdělávacího procesu:

 • Zřídit „tělocvičnu“ s variabilními prvky, šplhadly a umělými překážkami s umístěním v podkroví mateřské školy pro průběžné, sportovní aktivity všech dětí v zařízení.

Oblast rozvoje vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a institucí:

 • Zapojit firmy v okolí města prostřednictvím rodičů a prarodičů na participaci v oblasti finanční, ev. materiální pomoci.
 • Udržovat přátelské vztahy, komunikaci a příjemné klima školy ve vztahu ke všem osobám (žákům, rodičům, prarodičům, zástupcům organizací, zřizovatele…)

Oblast rozvoje informačního systému, prezentace školy:

 • Propagace mateřské školy v regionálním tisku: „Obelisk“, „Zpravodaj města Valašské Meziříčí“….

4.SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM A DALŠÍMI SUBJEKTY:

Mateřská škola spolupracuje s Městským úřadem Valašské Meziříčí prostřednictvím Odboru školství, kultury a sportu, Odboru dopravně správních agend, Odboru komunálních služeb, Oddělení rozvoje města, Odboru majetkové správy apod. Dále spolupracuje s komisí Besip.

Mateřská škola dále během školního roku velmi úzce spolupracuje s Diakonií ČCE Valašské Meziříčí, formou dětských vystoupení, se základní školou Křižná – ukázkové hodiny v prvních třídách, Knihovnou, Hvězdárnou, Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, ZUŠ Alfréda Radoka, Střediskem volného času Domeček aj. V SVČ využívá zejména výukový program se zaměřením na tělesnou výchovu v celoročním programu: „Školka v pohybu“.

Sponzorskými dary podporují školu firmy regionu Cabot, Deza, PWO. 

5.PROFILACE MATEŘSKÉ ŠKOLY:

 • Profilovat mateřskou školu jako zařízení, které vychovává děti v duchu etických zásad.
 • Profilovat mateřskou školu jako místo, kde děti mohou získat základy seznámení s ICT technikou prostřednictvím tabletů ev. interaktivních tabulí.
 • Obohatit činnosti mateřské školy o další sportovní aktivity s možným využitím „Mini tělocvičny“, lyžařského kursu apod.
 • Představit mateřskou školu, jako zařízení, zapojené do projektu „Celé Česko čte dětem“ s propojením čtenářských aktivit k podpoře „Předčtenářské gramotnosti“ dětí.
 • Pěstovat dobré vztahy rodičů a mateřské školy.
 • Nabízet volná místa v mateřské škole i pro děti z okrajových částí města Valašské Meziříčí.
 • Vytvořit stabilní a soudržný kolektiv pedagogických pracovníků a provozního personálu.
 • Prezentovat školu jako ideální místo pro vzdělávání dětí v estetickém a účelově dobře vybaveném prostředí.
 • Organizovat odborně zaměřená setkávání s rodiči-osvěta o školní zralosti, přípravě na vstup do mateřské školy i základní školy, tvořivé dílničky….

6.ZÁMĚR ROZVOJE MATEŘSKÉ ŠKOLY:

Záměrem koncepce je vytvoření klidného pracovního prostředí pro děti i zaměstnance.

 • Zajistit příjemné a inspirativní prostředí pro rozvoj dětské individuality, rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti.
 • Položit základy celoživotního vzdělání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.
 • Zajistit nutné opravy a rekonstrukce elektroinstalace, přívodu vody z městského řádu po budovu MŠ, druhého únikového východu…
 • Zapojit mateřskou školu do projektu „Celé Česko čte dětem“ s propojením aktivit na podporu „Předčtenářské gramotnosti“ dětí.
 • Zlepšit materiální vybavení tříd tablety, ev. interaktivními tabulemi k prvotnímu seznámení dětí práce s ICT technikou.
 • Zlepšit vybavení učeben a vybudovat mini tělocvičnu v budově.
 • Vybudovat výstavní plochy pro instalaci keramických výrobků.
 • Umožnit proškolení zaměstnanců a podpořit jejich další vzdělávání.
 • Spravovat vnitřní legislativní systém, v návaznosti na stále se rozšiřující požadavky (GDPR, zákony, požadavky MŠMT).
 • Zapojit pracoviště do grantových systémů, do čerpání finančních prostředků z OP VVV-šablony 2, dále využívat nabídek MAP ValašskoMeziříčsko-Kelečsko.
 • Využívat možné další spolupráce s firmami a subjekty regionu Valašské Meziříčí (např. formou vystoupení dětí, výtvarných prací… = finanční podpora činnosti dětí v mateřské škole – sponzorské dary).