< návrat zpět

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

KRITÉRIA

POČET BODŮ

1.Trvalý pobyt dítěte v příslušném školském obvodu dané MŠ (k datu         

   zápisu)

2

2.Věk dítěte:                             5 let dosažených k 31.8.2021

7

                                                    4 roky dosažené k 31.8.2021

6

                                                    3 roky dosažené k 31.8.2021

5

                                                    2 roky dosažené k 31.8.2021

2

3.Sourozenec v MŠ (k 1.9.2021)

1

4.Bydliště dítěte ve Valašském Meziříčí (k datu zápisu)

1

 

Postup:

1.Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splnění kritéria.

2.Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. V případě rovnosti bodů budou upřednostněni žadatelé s trvalým pobytem ve spádovém obvodu, v případě další bodové shody budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).