< návrat zpět

Organizační řád

1. Všeobecná ustanovení

a) Úvodní ustanovení

1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.

2. Organizační řád školy napomáhá k realizaci činnosti školy podle zákona č. 561/2004 Sb.,   o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)   

a podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

b) Postavení a předmět činnosti školy

1. Škola byla zřízena jako příspěvková organizace městem Valašské Meziříčí s účinností

od 1. 7. 1993 s vymezením úkolů ve zřizovací listině.

2. Škola je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení vedeném Krajským úřadem Zlínského kraje.

 

2. Organizační členění

a) Útvary školy a funkční místa

1. V čele školy jako právnické osoby stojí ředitelka školy-statutární orgán právnické osoby, který vystupuje jménem právnické osoby v právních vztazích.

2. Ve škole jsou zřízeny tři organizační útvary – útvar pedagogický, útvar provozní a útvar školní jídelny.

3. Jednoho z vedoucích pracovníků může ředitel jmenovat svým zástupcem (zástupcem statutárního orgánu).

 

b) Organizační schéma školy:

Ředitel školy (statutární orgán) III. stupeň řízení

                                                                

Útvar pedagogický                         Útvar školní jídelna                          Útvar provozní

 Zástupce ředitelky                          Vedoucí školní jídelny                                Účetní

   (I.stupeň řízení)                             (§ 124 odst. 4)                                (§ 124 odst. 4)   

       Učitelky                                      Vedoucí kuchařka                                  Uklízečka

Školní asistent                                       (§ 124 odst. 4)                                   Údržbář

                                                       Pomocná kuchařka                                Topič

                                                         

                                                          

3. Řízení školy - kompetence

a) Statutární orgán školy

1. Statutárním orgánem školy je ředitelka.

2. Ředitelka řídí ostatní vedoucí pracovníky školy a koordinuje jejich práci. Koordinace a řízení se uskutečňuje zejména prostřednictvím porad vedení školy, provozní porady se všemi zaměstnanci, pedagogické rady a jednotlivých pokynů ředitele podřízeným zaměstnancům. Ředitelka školy může udělovat pokyny jednotlivým zaměstnancům buď prostřednictvím vedoucích zaměstnanců, nebo přímo každému jednotlivému zaměstnanci.

3. Vystupuje v právních vztazích jménem školy. Jednotlivé kompetence může přenést na jiné zaměstnance, a to buď tímto organizačním řádem, v rámci pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců (zejména vedoucích) nebo jednorázovým pověřením.

4. Rozhoduje v plném rozsahu o provozních a organizačních otázkách činnosti školy.

b) Další vedoucí zaměstnanci

1. Zástupce ředitele zastupuje ředitele školy v době její nepřítomnosti v plném rozsahu jeho pravomocí (zástupce statutárního orgánu).

V době nepřítomnosti ředitele a zástupce ředitele vystupuje jménem školy jednorázově pověřený zaměstnanec v omezeném rozsahu.

2. Vedoucí školní jídelny – řídí a koordinuje práci kuchařek a ostatních zaměstnanců školní jídelny. Koordinace a řízení se uskutečňuje zejména prostřednictvím provozní porady a jednotlivých pokynů vedoucí školní jídelny podřízeným zaměstnancům.

Vedoucí školní jídelny má tyto další kompetence:

- plní samostatné úkoly stanovené pracovní náplní,

 • zabezpečuje potřebné zastupování v případě nepřítomnosti zaměstnanců ŠJ,
 • projednává s rodiči případné změny týkající se výše stravného, skladby jídelníčku,
 • zodpovídá za řádné provedení inventury majetku a závazků v organizaci, vede knihu faktur,
 • vede evidenci majetku podle pokynů zřizovatele po projednání s ředitelem,
 • účastní se provozních porad a porad s rodiči,
 • zpracovává vnitřní řád školní jídelny, sanitární řád kuchyně, které konzultuje s ředitelkou a kontroluje jejich plnění,
 • vede účetní evidenci stravného, provozu školní jídelny, příspěvků rodičů na část neinvestičních nákladů školy,
 • kontroluje pravidelně kvalitu a množství podávaného jídla, příp. sjednává nápravu.

 

 1. Organizační a řídící normy

Škola se při své činnosti řídí zejména základními organizačními směrnicemi, které tvoří zejména:

- organizační řád

- školní řád školy a vnitřní řád školní jídelny

- spisový řád

- další předpisy a dokumenty školy vydané podle platných právních předpisů.

 

4. Funkční (systémové) členění-komponenty

a) Strategie řízení

1. Kompetence pracovníků v jednotlivých stupních řízení jsou stanoveny v jejich pracovních náplních.

2. Pracovní náplně jsou členěny tak, aby z nich vyplývalo:

- klíčové oblasti pracovníka,

- komu je pracovník přímo podřízen,

- o čem sám rozhoduje, aniž by musel získat souhlas nadřízeného pracovníka,

- co předkládá k rozhodnutí nadřízenému pracovníkovi,

- v jakém rozsahu jedná jménem školy v externích vztazích,

- jaká mimořádná opatření má ve své působnosti.

 

b) Finanční řízení

1. Úkoly spojené se zpracováním finančního a mzdového účetnictví jsou zajišťovány smluvně jinými organizacemi.

 

c) Personální řízení

1. Personální agendu vede v plném rozsahu ředitelka školy.

2. Sledování platových postupů a nároků pracovníků zajišťuje ředitelka školy.

 

d) Materiální vybavení

1. Vstupní evidenci nově pořízeného majetku provádí vedoucí ŠJ.

2. Za ochranu evidovaného majetku odpovídá ředitelka školy

3. Odpisy majetku se řídí ustanoveními zákona č. 586/1992 Sb., pozdějších předpisů.

 

e) Řízení výchovy a vzdělávání

1. Organizace vyučovacího a výchovného procesu se řídí platnými právními předpisy a školním řádem (v případě školského zařízení vnitřním řádem).

f) Externí vztahy

1. Ve styku s rodiči dětí jednají jménem školy ředitelka, učitelé a VŠJ.

2. Rozsah zmocnění pro jednání jménem školy v externích vztazích je stanoven v pracovních náplních pracovníků.

 

5. Administrativa

Vedení pedagogické dokumentace

Administrativa je vedena podle pokynů ředitelky učiteli v jednotlivých třídách (Přehled výchovně – vzdělávací práce, přehled docházky, individuální vzdělávací plány dětí, diagnostické listy).

Na konci školního roku učitelé předávají dokumentaci řádně zkompletovanou řediteli školy k archivaci.

Za vedení ostatní dokumentace školy podle § 28 školského zákona odpovídá ředitelka školy.

 

Vedení a archivace ostatních písemností

Vedení a archivace dalších písemností, které mají úřední charakter, je prováděno podle Spisového a skartačního řádu.

 

6. Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolu ustanovení této směrnice provádí ředitelka MŠ Křižná.
 2. Uložení směrnice v archivu MŠ Křižná se řídí spisovým řádem MŠ Křižná.
 3. Směrnice nabývá platnosti dne: 1.3.2019
 4. Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.3.2019
 5. Tímto se ruší Organizační řád školy vydaný dne 31.října.2016

 

Ve Valašském Meziříčí dne 1.3.2019