Projekty

Mateřská škola Křižná realizuje projekt:
 
"CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM"
 
Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst"Stačí 20 minut denně. Každý den.
 
 
"SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY"
 
Projekt Obce Sokolské zaměřený na rozvoj všestranné tělesné zdatnosti a dovedností u dětí předškolního věku. Každá věková kategorie má specifické pravidla i hodnocení činností. Děti si samostatně zaznamenávají své pokroky a zvládnuté aktivity do deníčku pomocí samolepek. Projekt je realizován v průběhu řízených činností po dobu školního roku 2020 - 2021. 
 
Mateřská škola Křižná realizuje evropský projekt
 
Mateřská škola Křižná získala z rozpočtu Evropské unie dotaci na realizaci projektu „Podpora Mateřské školy Valašské Meziříčí, Křižná 768, okres Vsetín, p.o., formou šablon“ (registrační č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015662). Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha.
 
Projekt je realizován v období od 1.9.2019 do 31.8.2021. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Zajištěna tak bude personální podpora MŠ v podobě školního asistenta a dále bude probíhat také řada dalších aktivit:
 
- Využití ICT ve vzdělávání v MŠ
- Projektový den ve škole
- Komunitně osvětová setkávání
- Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblastech čtenářské a matematické pregramotnosti, polytechnického vzdělávání a osobnostně sociálního rozvoje
- Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
Realizace projektu povede ke zvýšení kvality předškolního vzdělávání na naší škole.
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
 
MŠMT - MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
PDF verze