< návrat zpět

Provozní řád

I. Informace o zařízení

Název školy: Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 768, okres Vsetín,  příspěvková organizace
Sídlo školy: ul. Janáčkova 768, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon: 702 021 188
IČO: 47863773
Ředitel: Jitka Pelcová
Zřizovatel: Město Valašské Meziříčí
Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem
Kapacita školy:  90 dětí
Provozní doba  školy: 6, 30 – 16 hodin

II. Režimové požadavky

Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.

a) Nástup dětí: dle potřeb rodičů od 6:30 do 8:00, pozdější příchody (po 8,00h) předem hlásit, rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

b) Spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají  celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

c) Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem): probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí

d)  Pohybové aktivity:   

 •  denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry
 • průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
 • 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti
 • denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku

e) Pobyt venku: minimálně 1 hodinu denně (dle počasí) – dopoledne 9.30 – 11.00 hodin,  odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod –10 st., při silném větru, dešti a při inverzích.

Pozemek k pobytu venku: co nejvíce využíváme školní zahrady, občas vycházky.

Údržba školní zahrady: 1x měsíčně posekání trávníků, v létě dle potřeby zavlažování trávníků i písku v pískovišti.

Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.

f) Odpočinek, spánek: vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30 min. odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku ( především předškolní děti)vstávají, učitelky jim nabízí náhradní aktivity (logické hry, skládání puzzle,pracovní listy,apod.), to však při dodržení určených pravidel – nerušit spící děti , ostatní odpočívají do 14.00 hod. Lehátka denně připravuje a uklízí uklizečka, včetně  lůžkovin.

g) Stravování:

 •  vlastní strava připravená ve školní kuchyni
 •  svačiny se podávají v době od 8.00  do  9.00 hodin, odpoledne od 14 do 14,30 hodin – kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si samy prostírají a samy se obsluhují – vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené
 • obědy se vydávají od 11.20 do 12,00 hodin, polévku  nalévají z připravených mís učitelky , hlavní jídlo na talíře připravuje kuchařka, dítě má právo si žádat o množství, při obědě používají dle možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí, uklízečka  utře stolečky – všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka
 • výdej stravy pro 1. den nepřítomné děti  probíhá v době 11.00  – 11. 30 hod. Kuchařky předávají jídlo v jídlonosičích, zákaz vstupu do jídelny MŠ platí pro všechny cizí osoby.
 • odhlášení stravy je nutno nahlásit do 10 hod den dopředu vedoucí ŠJ

h) Pitný režim: děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v nerezové konvici, ze které si mohou samy nalévat ( zajišťuje učitelka) do svých  hrnečků. Učitelky vedou děti k pití, konvice doplňuje provozní personál vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky.

i) Otužování:

 • pravidelné větrání tříd
 • školník sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu
 • dostatečný pobyt venku
 • kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ
 •  v létě mlhoviště  na školní zahradě