< návrat zpět

Provozní řád

OBSAH

 1. Přijímací řízení
 2. Evidence dítěte
 3. Provoz mateřské školy
 4. Organizace dne a vnitřní režim
 5. Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu
 6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 7. Zacházení s majetkem školy
 8. Platby v mateřské škole
 9. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání
 10. Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění
 11. Ukončení vzdělávání
 12. Odpovědnost školy za odložené věci
 13. Hygienická a provozní opatření pro případ epidemiologických krizových situací
 14. Závěrečné ustanovení

 

I.Přijímací řízení

~ Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v průběhu měsíce května daného roku, v období od 2. do 16. května. O termínu, který je určen ve shodě se zřizovatelem je veřejnost informována prostřednictvím zpravodaje zřizovatele (město Valašské Meziříčí), na internetových stránkách mateřské školy, na nástěnkách školy.  Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy.

~ Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka Mateřské školy Křižná. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče před zápisem v určeném termínu. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se vydává do 30 dnů po zápisu.

~ Pro všechny nové děti se stanovuje zkušební pobyt na dobu tří měsíců. Při umístění do tříd je brán v úvahu zájem rodičů a především jsou zohledněny potřeby dětí. Rodiče předávají ředitelce školy vyplněnou dokumentaci o dítěti ve stanoveném termínu.

~ Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Při přijímání dětí se postupuje dle daných kritérií. viz. příloha: Kritéria pro přijímání dětí do MŠ. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování potvrdí dětský lékař, a to při přijímacím řízení dítěte do mateřské školy.

~ Plnit povinnost předškolního vzdělávání je však povinné u dětí, které dosáhly do 31. 8. pěti let, od počátku školního roku. Zápis je povinný pro tyto děti, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.  Zkušební pobyt nelze stanovit dle § 34 odst. 3 školského zákona dítěti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

~ O zařazení dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy na základě podání žádosti zákonných zástupců a doporučení SPC, PPP a praktického lékaře pro děti a dorost. Ředitelka mateřské školy rozhodne na základě § 34 odst. 6 školského zákona o přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 (dítě s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem) na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.  

 

II. Evidence dítěte

~ Při nástupu dítěte do MŠ rodiče vyplní a předají třídní učitelce Evidenční list dítěte, ve kterém bude uvedeno:

- jméno a příjmení dítěte

- rodné číslo, datum narození

- státní občanství a místo trvalého pobytu

- jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu

- adresa pro doručování písemností

- telefonické spojení

- zdravotní pojišťovna dítěte

- sourozenci dítěte

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu, telefon, ZP).

~ Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V případě rozvedených rodičů je nutné doložit Rozsudek soudu o svěření dítěte do péče z důvodů předcházení problému při vydávání dítěte z MŠ.

 

III. Provoz mateřské školy

~ Provoz mateřské školy - 6:00 – 16:00 hodin. Příchod dětí je do 8:00 hodin. 

MŠ je stále zabezpečena bezpečnostním zámkem, dveře lze otevřít použitím čipu, který je aktivní v době 6:00h až 8:00h, 11:00h až 11:45h pro možnost vyzvednutí obědu v případě nepřítomnosti dítěte v daný den. Dále je aktivní v době od 14:00h do 15:45h za účelem vyzvedávání dětí z mateřské školy.

Čip je vydáván v počtu maximálně 2 ks na jedno dítě za vratnou zálohu. Čip mají zákonní zástupci k dispozici po celou dobu docházky jejich dítěte do mateřské školy. Po ukončení docházky do mateřské školy nebo v případě odhlášení dítěte z mateřské školy zákonní zástupci čip vrátí účetní školy a bude jim vyplacena záloha. V případě ztráty čipu se záloha nevrací. Ztrátu čipu jsou povinni zákonní zástupci ihned nahlásit ředitelce mateřské školy.

~ K otevření hlavních dveří mateřské školy lze také použít video zvonek, po nahlášení jména příchozího a účelu jeho návštěvy MŠ budou dveře dálkově odemčeny.

~ Pro odchod ze školy jsou dveře vybaveny bzučákem na odemčení dveří, který je umístěn po pravé straně dveří v úrovni očí dospělé osoby. Zákonní zástupci a doprovod dětí nesmí vpustit do objektu další osoby.

~Vyzvednutí dětí po obědě – ve 12:00 hodin. Doporučené vyzvedávání odpoledne – 14:15 – 15:45 hod

~V případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost oznámena oddělení péče o dítě a zřizovateli, prostřednictvím Městské policie. O odchodech dětí po skončení provozu jsou vedeny záznamy. Rodičům může být stanovena úhrada nákladů za péči o dítě po skončení provozní doby MŠ. V případě, že nedojde k nápravě, bude tato skutečnost považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může dojít i k ukončení docházky dítěte do školy.

~ Rodiče omlouvají děti na druhý den nejpozději do 10.00 hod. osobně,  sms  nebo telefonicky. Na další dny se děti omlouvají kdykoliv v průběhu dne osobně, sms, telefonicky.

~ Rodiče předávají dítě do MŠ zcela zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování řádu školy. Doporučujeme vyjádření pediatra o zdravotním stavu dítěte. Při příznacích akutního onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha, aj.) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

~ Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření, vystaveného zákonným zástupcem dítěte. Věk pověřené osoby je stanoven na minimální hranici 10 let. Předat dítě pověřené osobě po ústní nebo telefonické žádosti rodičů není možné. Předávací zónu tvoří vstup ze šatny do třídy.

~ Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit. Za závažné důvody se považují organizační, epidemiologické či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu MŠ zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole neprodleně po té, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

~ Stravování je upraveno dle Řádu školní jídelny, který je přílohou školního řádu.

 

IV. Organizace dne a vniřní režim

Časový rozvrh dne:

6:00  – 8:00 příchod do MŠ, ranní individuální a spontánní hry

8:30  – 9:00 hygiena, příprava na svačinu, svačina

9:00  – 9:30 řízená didaktická činnost (frontální, skupinová)

9:30  – 11:30 příprava na pobyt venku, pobyt venku, hygiena po příchodu do MŠ, příprava na oběd

11:30  – 12:00 oběd, hygiena, příprava na odpolední odpočinek, vyzvedávání dětí

12:00  – 14:00 odpolední odpočinek, poslech pohádek, relaxace, spánek

14:00  – 16:00 svačina, hygiena, spontánní i řízené hry, vyzvedávání dětí

~ Za příznivého počasí tráví děti venku 2 hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, znečištění ovzduší nebo teplota pod -10°C, stejně tak extrémně vysoké teploty v letních měsících.

~ Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního rámcového programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Režim dne respektuje právo dítěte na vlastní spontánní aktivity. Je pružný, zohledňuje náladu skupiny, počítá se změnami, které mohou nastat při zajišťování potřeb dětí.

~ Z důvodů personálních (např. nemoc pedagogů, čerpání řádné dovolené) nebo ekonomických (snížení počtu dětí v době prázdnin) je možné děti z jednotlivých tříd slučovat do jiné třídy.

V. Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu.

~ Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu (dále jen prázdninový provoz) stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem. Počet přijatých dětí na docházku v době prázdnin musí odpovídat povolené kapacitě dětí (84 dětí). V této době mohou být do mateřské školy přijaty děti i z jiných mateřských škol, nejdéle však po dobu přerušení provozu jejich mateřské školy.

 

VI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

~ Mateřská škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí (podle Metodického pokynu k zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže  a tělovýchovy č.j. 37 014/2005-25 ze dne 22.12.2005). Přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj při vzdělávání a s ním spojenými činnostmi. Vede evidenci úrazů dětí, k nimž došlo při vzdělávání a činnostech s ním spojenými, vyhotovuje záznamy o úrazech a řídí se vyhláškou č. 57/2010 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.

~ Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných. Veškeré informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány ve školním časopisu Křižňáček, na nástěnkách v šatnách dětí a www stránkách školy. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky. V případě akce organizované pro děti a rodiče v prostorách školy, zodpovídají zákonní zástupci po dobu konání akce za děti a jejich bezpečnost.

~ Děti v mateřské škole jsou pravidelně poučovány o bezpečném chování. Poučení je vždy zaznamenáno v třídní knize. Zásady ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí jsou uvedeny v ustanovení: Prevence rizikového chování v mateřské škole.

~ V celém areálu školy platí zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a návykových látek a práce pod jejich vlivem.

~ Podávání léků záleží na individuální dohodě mezi zákonným zástupcem dítěte a ředitelkou MŠ. Žádost k podávání léků podává zákonný zástupce dítěte. Na podávání léků se lze dohodnout pouze u chronicky nemocného dítěte. Dohoda mezi zákonným zástupcem a mateřskou školou obsahuje:

Podrobnou zprávu lékaře:

 • typ zdravotního znevýhodnění
 • jak se projevuje
 • zda hrozí nenadále zhoršení a co podnikat v tomto případě
 • způsob péče o dítě
 • pravidla podávání léků (postup v případě enmožnosti podat lék, kontraindikace).

Lék musí být v originálním balení, podesaný jménem dítěte, s uvedeným dávkováním.  Zákonný zástupce předá lék pověřenému pracovníkovi. Zodpovědný pracovník provede zápis o času podání a dávkování.

~ Škola si vyhrazuje možnost odmítnout podávání léků (odmítnutí bude zdůvodněno). Nelze podávat léky na akutní onemocnění (kapky na kašel, kapky do nosu, kapky do očí…). Škola je povinna umožnit vstup do MŠ třetí osobě a umožnit podání léku v oddělené místnosti (toto se týká závažných zdravotních problémů: diabetes…)

~ Všichni zaměstnanci MŠ jsou povinni poskytnout první pomoc dětem i kolegům, zajistit popřípadě doprovod dítěte do zdravotního zařízení a ihned informovat vedení školy a zákonného zástupce.

VII. Zacházení s majetkem školy

~ Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

VIII. Platby v mateřské škole

~ Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole je platba, která je pro rodiče povinná, je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení této platby v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku  může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d). Výši částky a jeho splatnost upravuje směrnice „Úplata za předškolní vzdělávání“, která je přílohou školního řádu.

~ Dětem, které před zahájením školního roku dosáhly věku 5 let se poskytuje vzdělávání bezúplatně po celou dobu jejich následující docházky do mateřské školy až po její ukončení.

~ Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (Vyhláška č. 14/2005, § 6, odst. 6),   pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

~ Stravování a jeho platba je upravena dle Řádu školní jídelny, který je přílohou školního řádu.

IX. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

Dítě má právo:

- na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností

- na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi

- na ochranu před prací, která ohrožuje jeho vývoj a zdraví

- užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství

- na zvláštní péči a výchovu v případě postižení

 

Práva a povinnosti pedagogů a zaměstnanců školy:

- Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte.

- Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci.

- Rozhoduje o metodách a postupech pro naplnění výchovných cílů školy.

- Učitel je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

 

Zákonní zástupci mají právo:

- na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

- po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě

- konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy

- přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

- projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

- zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách  a obsahu vzdělávání ve Školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na webových stránkách školy, nebo na vyžádání u ředitelky MŠ.

- zákonní zástupci se mohou během roku v době příchodu a odchodu dítěte průběžně informovat u pedagogického pracovníka ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání.

- ve všech třídách svolávají pedagog. pracovníci 1 – 2krát ročně třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dítěte informováni o všech rozhodnutích MŠ týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením MŠ.

- zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou školy nebo pedagogickým  pracovníkem individuální pohovor, na kterém budou projednány jejich připomínky ke vzdělávání dítěte v MŠ.

 

Zákonní zástupci jsou povinni:

- zajistit, aby dítě docházelo řádně do školy, u nově přijatých dětí dodržovat "adaptační program"

- na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

- informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

- dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem

- ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

- sledovat všechny informace na nástěnkách a místech k tomu vyhrazených

X. Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

~ Povinné vzdělávání je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky. Povinnost se vztahuje na občany ČR, cizince EU (déle než 90 dnů pobytu), účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinnost neplatí pro děti s hlubokým mentálním postižením.

~ Forma povinného předškolního vzdělávání je:

- denní docházka v pracovních dnech v rozsahu 4 souvislých hodin. Doba při plnění povinné předškolní výchovy je v pracovních dnech od 8:00 hodin do 12:00 hodin. Povinnost není dána v období školních prázdnin, ale dítě má právo se vzdělávat i v tuto dobu. Na tyto dny se nevztahuje povinnost zákonných zástupců odhlašovat dítě písemně z MŠ. Pokud ovšem dítě do MŠ nedorazí, je nutno odhlásit jej ze školního stravování (viz. Vnitřní řád školní jídelny)

- individuální vzdělávání bez pravidelné docházky do MŠ (vzdělávání doma zákonnými zástupci).

- vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální.

- vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné předškolní docházky.

- distanční vzdělávání v období přerušení provozu mateřské školy (mimo prázdninových dní).

- Dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka poskytujeme jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.

- Ředitelka mateřské školy zřídí skupinu pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou v mateřské škole alespoň 4 cizinci v povinném předškolním vzdělávání. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků (dle potřeby) v průběhu týdne.

- Ředitelka mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy.

- Jako podpůrný materiál je využíváno Kurikukum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání

 

Podmínky při jiných způsobech plnění povinnosti předškolního vzdělávání nežli je pravidelná docházka do MŠ:

 

a) Individuální vzdělávání dětí:

-  Povinnost oznámit tuto skutečnost písemně řediteli spádové MŠ nejpozději 2 měsíce před začátkem školního roku, kdy začíná povinné předškolní vzdělávání.

- Ředitelka MŠ stanoví oblasti, („Desatero pro předškoláky“ - pro rodiče dětí předškolního věku, pracovní sešity, doporučená četba a činnosti…) v kterých se dítě bude individuálně vzdělávat a termíny ověřování vědomostí, znalostí a návyků.

- O individuální vzdělávání může zákonný zástupce písemně požádat i v průběhu roku. Dítě se začne takto vzdělávat nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno ředitelství školy. Náležitosti písemné žádosti o individuálním vzdělávání dítěte (§ 34b školského zákona):

- Obsah oznámení

- Jméno, příjmení dítěte

- Datum narození dítěte

- Trvalý pobyt

- Místo pobytu u cizinců

- Období, ve kterém má být individuálně vzděláváno

- Důvody individuálního vzdělávání dítěte

 

      - Pravidla při ověřování pokroků dítěte:

- MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech - po čtyřech měsících od začátku školního roku (listopad – prosinec a březen - duben), řádné i náhradní termíny stanoví po domluvě se zákonným zástupcem, který informovanost stvrdí svým podpisem.

- ověření pokroků u dítěte proběhne pohovorem, prohlídkou portfolia, hrou ve třídě s ostatními dětmi

- MŠ doporučí další postup vzdělávání.

- Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte nebo omluvit dítě a dohodnout s ředitelstvím jiný náhradní termín.

 

      - Ředitelka MŠ ve správním řízení, tam, kde bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, rozhoduje o ukončení individuálního vzdělávání v těchto případech:

- pokud zákonný zástupce nezajistil účast dítěte s individuální formou vzdělávání u ověření znalostí, dovedností a návyků v MŠ, a to ani v náhradním termínu (odvolání proti rozhodnutí ředitelky MŠ nemá odkladný účinek, proto dítě následující den po doručení rozhodnutí ředitelky MŠ o ukončení IV, musí nastoupit k denní docházce do MŠ, kde je zapsáno k předškolnímu vzdělávání)

- ČŠI má právo prověřovat podmínky IV, i na podkladě jejích zjištění může být ukončeno IV.

           - Po ukončení IV nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat.

           - Výdaje IV hradí zákonný zástupce, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek dle vyhlášky 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

           - Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze u dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

a) Distanční vzdělávání dětí:

-           Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku  krizových, nebo mimořádných opatření (například nařízeným mimořádným opatřením KHS, nebo plošným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR…), nebo je z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí jedné třídy. Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy. Povinnost se týká dětí plnící povinné předškolní vzdělávání!

Distanční formou vzdělávání se rozumí samostatné studium, uskutečňované v domácím prostředí prostřednictvím webových stránek MŠ Křižná (www.mskrizna.cz) popřípadě spojené s individuálními telefonickými, nebo osobními konzultacemi. V případě, že se opatření či karanténa týká pouze omezeného počtu dětí, který nepřekročí více jak 50 % účastníků konkrétní třídy či oddělení, pokračuje výuka těch, kteří zůstávají v mateřské škole, běžným způsobem. Škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomné ve škole, např. z důvodu nemoci.

Distanční výuka v MŠ Křižná bude zabezpečena pravidelným zadáváním konkrétních činností v sekci „Aktuality“ na webových stránkách školy vždy na celý týden. Děti s rodiči dle zadání budou pracovat se třemi pracovními sešity: „Písanka, Svět a Matematika“ a plnit zadaná témata, okruhy, ev. strany v pracovním sešitu.

Kontrola a ověření plnění zadaných úkolů bude probíhat při individuálních schůzkách s rodiči v MŠ nejpozději k poslednímu pracovnímu dni v následujícím měsíci po vyhlášení přerušení provozu.

~ Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne věku 5 let, je vzdělání bezúplatné, vždy (i odklady školní docházky).

~ Podmínky pro uvolňování dítěte z výchovně vzdělávacího procesu a omlouvání neúčasti dítěte ve výchovně vzdělávacím procesu MŠ s plněním povinné předškolní docházky, stanoví školní řád následovně:

- Absenci dítěte omlouvají zákonní zástupci dítěte

- Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte telefonicky nebo sms nejpozději druhý den nepřítomnosti.

- Po návratu dítěte do MŠ – zákonný zástupce zapíše dobu a důvod nepřítomnosti písemně - do omluvného deníčku dítěte.

- Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců dítěte.

 - Omluvenku zkontroluje přítomná učitelka.

- Při dlouhodobé absenci známé předem, MŠ vyžaduje od rodičů předem písemnou omluvu absence (např. rodinné důvody, ozdravné rekreace apod.).

- V době jakýchkoli školních prázdnin zákonný zástupce dítě neomlouvá písemně, pouze ústně.

- Odhlášení stravného ve školní jídelně musí zákonný zástupce vždy odhlásit telefonicky nebo písemně (e-meilem, sms) na následující den nejpozději do 10:00 hod.

- Odhlášení stravného v nepřítomnosti dítěte v době prázdnin je zákonný zástupce povinen dítě odhlásit jakýmkoli způsobem vždy.

- Za omluvitelnou absenci dítěte se považuje návštěva lékaře, nemoc a důležité rodinné důvody.

- V případě, že neomluvená nepřítomnost dítěte přesáhne dva týdny, ředitelka MŠ zašle bezodkladně oznámení o pokračujícím záškoláctví s náležitou dokumentací příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu. 

- V odůvodněných případech může MŠ požadovat potvrzení o zdravotním stavu od lékaře

 

XI. Ukončení vzdělávání

 

~ Ředitelka mateřské školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže:

- zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplaty za vzdělávání nebo stravné

- se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního    vzdělávání po dobu delší než dva týdny

-  zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

- ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení

- dítě nezvládne adaptační program MŠ

 

~ V případě ukončení docházky dítěte do mateřské školy na základě rozhodnutí zákonného zástupce, podá tento zástupce Žádost o ukončení docházky (písemně, nebo ústně) ředitelce školy a na jejím základě bude vyhotovena Dohoda u končení docházky dítěte do mateřské školy.

 

 XII.  Odpovědnost  školy za odložené věci

~ Mateřská škola neodpovídá za odložení níže uvedených věcí dětí a jejich zástupců v celém vnějším i vnitřním prostoru školy.

Jedná se o: jízdní kolo – uzamčené či neuzamčené, koloběžky, sáně, boby, kočárky, dětské autosedačky, cyklistické přilby, hračky a jiné předměty.

~ V budově školy je zakázáno ukládat kočárky, sáně, boby, kola, autosedačky.

~ V šatnách dětí je zakázáno odkládat jakékoli předměty, které by mohly způsobit úraz dítěte

(např. autosedačky, kola, deštníky, aj.).

 

XIII.  Hygienická a provozní opatření pro případ epidemiologických krizových situací

Mimořádná opatření jsou zakotvena v samostatné Směrnici č.: ŘMŠ/285/2021 ze dne 26.8.2021.

 

XIV. Závěrečné ustanovení

~ Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte, děti a zaměstnance školy.

~ Školní řád nabývá platnosti i účinnosti dne: 1.9.2022

~Tímto se ruší Školní řád MŠ č.j.: ŘMŠ/287/2021 vydaný dne 26.8.2021.

 

Přílohy:

 1. Úplata za předškolní vzdělávání
 2. Řád školní zahrady
 3. Vnitřní řád ŠJ
 4. Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

 

Ve Valašském Meziříčí dne 26.8.2022                                      Jitka Pelcová, ředitelka školy