< návrat zpět

Provozní řád

I. Informace o zařízení

Název školy: Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 768, okres Vsetín, příspěvková organizace

Sídlo školy: ul. Janáčkova 768, 757 01 Valašské Meziříčí

Telefon: 702 021 188

IČO: 47863773

Statutární zástupce: Jitka Pelcová

Zřizovatel: Město Valašské Meziříčí

Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem

Kapacita školy:  90 dětí

Provozní doba školy: 6.00 – 16 hodin

 

II. Režimové požadavky

    Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.

a)Nástup dětí: dle potřeb rodičů, od 6:00h do 8:00h.

Pozdější příchody (po 8,00h) předem hlásit, rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

Je nutné se hlásit jménem dítěte u dveří do telefonu.

b) Spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají  celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

c) Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem): probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.

d)  Pohybové aktivity:   

-           denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, 

            relaxační) a pohybové hry

-           průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti

-           1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti

-           denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku

 

e) Pobyt venku: minimálně 1-2 hodiny denně (dle počasí a ročního období) – dopoledne 9.30 – 11.15 hodin, odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod –10 °C, při silném větru, dešti a při inverzích.

Pozemek k pobytu venku: co nejvíce využíváme školní zahradu, občas vycházky do okolí MŠ, nebo také školní hřiště ZŠ Křižná.

Údržba školní zahrady: 1x měsíčně posekání trávníků, v létě dle potřeby zavlažování trávníků i písku v pískovišti, 2x ročně dezinfekce pískovišť (nebo dle nutnosti), 1x ročně revize zahradních prvků, měsíčně kontrola zahradních prvků, čištění, údržba chodníků a altánů dle potřeby.

Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.

 

f) Odpočinek, spánek: vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30 min. odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku (především předškolní děti) vstávají, učitelky jim nabízí náhradní aktivity (prohlížení knih, logické hry, skládání puzzle, pracovní listy….) to však při dodržení určených pravidel – nerušit spící děti, ostatní odpočívají do 14.00 hod.  Lehátka denně připravuje a uklízí uklízečka, včetně lůžkovin.

Každé dítě má své označené lůžkoviny, za čisté se mění co 3 týdny, nebo dle potřeby.

Děti si nosí své pyžamo- 1x za týden, nebo dle potřeby.

 

g) Stravování:

-           vlastní strava připravená ve školní kuchyni

-           svačiny se podávají v době od 8.00 do 9.00 hodin, odpoledne od 14 do 14,30 hodin – kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si samy prostírají a samy se obsluhují – vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené

-           obědy se vydávají od 11.15 do 12,00 hodin, polévku nalévají z připravených mís učitelky, hlavní jídlo na talíře připravuje kuchařka, dítě má právo si žádat o množství, při obědě používají dle možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí, uklízečka utře stolečky – všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka

-           výdej stravy pro 1. den nepřítomnosti dítěte probíhá v době 11.15 – 11. 45 hod. Kuchařky dávají jídlo do přineseného jídlonosiče nepřítomného dítěte. Zákaz vstupu do jídelny MŠ platí pro všechny cizí osoby. V MŠ je vyhrazen prostor na odkládání jídlonosičů.

-           odhlášení stravy je nutno nahlásit do 10 hod den dopředu vedoucí ŠJ (osobně, telefonicky, sms, sešit na chodbě)

 

h) Pitný režim: děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v nerezové konvici, ze které si mohou samy nalévat (zajišťuje učitelka) do svých hrnečků. Učitelky vedou děti k pití, konvice doplňuje provozní personál vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky, čistá voda.

Hrníčky na pitný režim jsou udržovány v čistotě – mytí v myčce – zajišťuje provozní personál.

 

i) Otužování:

-           pravidelné větrání tříd

-           školník sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu

-           dostatečný pobyt venku

-           kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ

-           v létě mlhoviště na školní zahradě

 

 

j) Závěrečná ustanovení

  1. Kontrolu ustanovení této směrnice provádí ředitelka MŠ Křižná.
  2. Uložení směrnice v archivu MŠ Křižná se řídí spisovým řádem MŠ Křižná.
  3. Směrnice nabývá platnosti dne: 1.9.2019
  4. Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.9.2019
  5. Tímto se ruší Provozní řád MŠ vydaný dne 1.3.2019

 

Ve Valašském Meziříčí dne 20.8.2019