< návrat zpět

Školní řád

Školní řád platný od 1.9. 2017: 

OBSAH

 

I.Přijímací řízení

II.Evidence dítěte

III.Provoz mateřské školy

IV.Organizace dne a vnitřní režim

V.Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu

VI.Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

VII.Zacházení s majetkem školy

VIII.Platby v mateřské škole

IX.Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

X.Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

XI.Ukončení vzdělávání

XII.Odpovědnost školy za odložené věci

XIII.Závěrečné ustanovení

 

Vybrané ustanovení ve zkratce:

I.Přijímací řízení

~ Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v průběhu měsíce května daného roku, v období od 2. do 16. května. O termínu, který je určen ve shodě se zřizovatelem je veřejnost informována prostřednictvím zpravodaje zřizovatele (město Valašské Meziříčí), na internetových stránkách mateřské školy, na nástěnkách školy.  Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školy. Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů. ředitelka Mateřské školy Křižná. 

II. Evidence dítěte

~ Při nástupu dítěte do MŠ rodiče vyplní a předají třídní učitelce Evidenční list dítěte.

III. Provoz mateřské školy

~ Provoz mateřské školy -  6.30 – 16 hodin. Příchod dětí je do 8.00 hodin. MŠ je stále zabezpečena bezpečnostním zámkem, dveře lze otevřít použitím čipu, který je aktivní v době 6:30h až 8:00h, 11:15h až 12h pro možnost vyzvednutí obědu v případě nepřítomnosti dítěte v daný den. Dále je aktivní v době od 14h do 15:45h za účelem vyzvedávání dětí z mateřské školy.  K otevření hlavních dveří mateřské školy lze také použít zvonek, po nahlášení jména příchozího a účelu jeho návštěvy MŠ budou dveře dálkově odemčeny. 

 

IV. Organizace dne a vniřní režim

Časový rozvrh dne:

6:30  – 8:00 příchod do MŠ, ranní individuální a spontánní hry

8:30  – 9:00 hygiena, příprava na svačinu, svačina

9:00  – 9:30 řízená didaktická činnost (frontální, skupinová)

9:30  – 11:30 příprava na pobyt venku, pobyt venku, hygiena po příchodu do MŠ, příprava na oběd

11:30  – 12:00 oběd, hygiena, příprava na odpolední odpočinek, vyzvedávání dětí

12:00  – 14:00 odpolední odpočinek, poslech pohádek, relaxace, spánek

14:00  – 16:00 svačina, hygiena, spontánní i řízené hry, vyzvedávání dětí

~ Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně 2 hodiny.

V. Organizace provozu školy v měsíci červenci a srpnu.

~ Omezení nebo přerušení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu (dále jen prázdninový provoz) stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům dítěte nejméně dva měsíce předem. Počet přijatých dětí na docházku v době prázdnin musí odpovídat povolené kapacitě dětí (84 dětí). V této době mohou být do mateřské školy přijaty děti i z jiných mateřských škol, nejdéle však po dobu přerušení provozu jejich mateřské školy.

 

VI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

~ Mateřská škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí. Přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj při vzdělávání a s ním spojenými činnostmi. Vede evidenci úrazů dětí, k nimž došlo při vzdělávání a činnostech s ním spojenými, vyhotovuje záznamy o úrazech a řídí se vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

VII. Zacházení s majetkem školy

~ Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte) a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

VIII. Platby v mateřské škole

~ Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole je platba, která je pro rodiče povinná, je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Dětem, které před zahájením školního roku dosáhly věku 5 let se poskytuje vzdělávání bezúplatně po celou dobu jejich následující docházky do mateřské školy až po její ukončení. Stravování a jeho platba je upravena dle Řádu školní jídelny, který je přílohou školního řádu.

IX. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. Účastníky předškolní výchovy tedy jsou děti, rodiče a zaměstnanci školy.

Jejich práva a povinnosti jsou v úplném znění k nahlédnutí v MŠ.

X. Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

~ Povinné vzdělávání je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky. 

~ Forma povinného předškolního vzdělávání je denní docházka v pracovních dnech v rozsahu 4 souvislých hodin. Doba při plnění povinné předškolní výchovy je v pracovních dnech od 8:00 hodin do 12:00 hodin. Povinnost není dána v období školních prázdnin, ale dítě má právo se vzdělávat i v tuto dobu. Na tyto dny se nevztahuje povinnost zákonných zástupců odhlašovat dítě písemně z MŠ. Pokud ovšem dítě do MŠ nedorazí, je nutno odhlásit jej ze školního stravování (viz. Vnitřní řád školní jídelny). Další forma je individuální vzdělávání bez pravidelné docházky do MŠ (vzdělávání doma zákonnými zástupci). Dále vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální nebo vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné předškolní docházky.

XI. Ukončení vzdělávání

~ Ředitelka mateřské školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže:

- zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplaty za vzdělávání nebo stravné

- se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního    vzdělávání po dobu delší než dva týdny

- zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ

- ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo školské poradenské zařízení

- dítě nezvládne adaptační program MŠ

~ V případě ukončení docházky dítěte do mateřské školy na základě rozhodnutí zákonného zástupce, podá tento zástupce Žádost o ukončení docházky ředitelce školy a na jejím základě bude vyhotovena Dohoda u končení docházky dítěte do mateřské školy.

 XII.  Odpovědnost  školy za odložené věci

~ Mateřská škola neodpovídá za odložení níže uvedených věcí dětí a jejich zástupců v celém vnějším i vnitřním prostoru školy.

Jedná se o: jízdní kolo – uzamčené či neuzamčené, koloběžky, sáně, boby, kočárky, dětské autosedačky, cyklistické přilby, hračky a jiné předměty.

V budově školy je zakázáno ukládat kočárky, sáně, boby, kola, autosedačky.

V šatnách dětí je zakázáno odkládat jakékoli předměty, které by mohly způsobit úraz dítěte (např. autosedačky, kola, deštníky, aj.).

XIII.Závěrečné ustanovení

~ Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro zákonné zástupce dítěte, děti a zaměstnance školy.

Úplné znění školního řádu je k dispozici na nástěnce ve vestibulu školy.

 

Vydala: Bc. Martina Hadašová, v zastoupení ředitelky MŠ Křižná