< návrat zpět

Školní vzdělávací program

 V naší mateřské škole pracujeme dle školního vzdělávacího programu pro děti věkové kategorie 3 – 7 let. Cílem předškolního vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro jeho celý život, celoživotní vzdělávání.

Formou předškolního vzdělávání, které ovlivňuje celou osobnost dítěte, poskytujeme základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, učíme dítě být samo sebou a zároveň se přizpůsobovat kolektivnímu životu – životu ve společnosti, poskytujeme základy pro celoživotní učení i základy chování a jednání v duchu základních lidských a etických hodnot. Dítě v mateřské škole získává osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

     Vzdělávání v mateřské škole je cílevědomý a plánovaný proces, v němž se ve vzájemné rovnováze prolínají spontánní a řízené aktivity. Procesy vzdělávání neprobíhají pouze v didakticky zaměřených činnostech, ale v průběhu celého dne v mateřské škole, při všech činnostech a při všech situacích. Děti se učí především na základě praktické zkušenosti.

Dítě by nemělo mít v mateřské škole pocit, že se učí, že je někam tlačeno. Vzdělávací aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti, podněcují radost z učení, zájem o získávání zkušeností a ovládání dovedností. Školní vzdělávací plán umožňuje rozvoj dětem jak se speciálními vzdělávacími potřebami, tak dětem nadaným a dětem z cizojazyčného prostředí.

To vše je realizováno odborníky – učitelkami mateřských škol, které se opírají o znalosti pedagogických, psychologických a jiných odborných znalostí a své vzdělání neustále prohlubují. Pedagogický pracovník je také zároveň v roli poradce, partnera, pozorovatele i terapeuta.

  Zaměření naší mateřské školy je především na etickou výchovu (viz: Koncepce MŠ )  a tím společně chceme přispět k ozdravění mezilidských vztahů, zaměřovat se na citovou výchovu, která je etickým základem dobrých mezilidských vztahů, formovat osobnost dítěte s lidským cítěním, otevřeného k ostatním lidem a jejich potřebám, vést k výchově k lidské důstojnosti a sebeúctě, vést k přirozenému a svobodnému rozvoji dítěte.

 

Školní vzdělávací program  ,,BAREVNÝ SVĚT“   je k nahlédnutí přímo v mateřské škole.

Názvy měsíčních témat školního programu:

  1. Žluté září
  2. Červený říjen
  3. Hnědý listopad
  4. Zlatý prosinec
  5. Bílý leden
  6. Oranžový únor
  7. Zelený březen
  8. Duhový duben
  9. Růžový květen
  10. Modrý červen