< návrat zpět

Úplata

Příkaz ředitele

ŘMŠ /70/2019

Stanovení výše a podmínek úplaty za předškolní vzdělávání

ve školním roce 2019-2020

1. Zákonný rámec:

     Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole je stanovena dle § 123 odst. 2 zákona

      č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

      vzdělávání (školský zákon) a v souladu s § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním

      vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

2. Bezúplatné vzdělávání:

    Vzdělávání v posledním ročníku Mateřské školy Valašské Meziříčí, Křižná 768, zřizované

     městem Valašské Meziříčí, se poskytuje bezúplatně. Jedná se o děti, které v období

     od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily 5 let věku.

     V případě, že dítě dostane odklad povinné školní docházky, je vzdělávání také

      bezúplatné.

 

3.  Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Valašské Meziříčí,

     Křižná 768:

     Výše základní částky úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen ,,úplata“) se stanoví tak,

      aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě

      v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů poskytnutých ze státního rozpočtu.

      Ředitelka Mateřské školy Valašské Meziříčí, Křižná 768, na základě zjištěných  

      skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na jedno dítě v školním roce    

      2019/2020 stanovuje základní částku úplaty ve výši:  

   

                                            460,- Kč za měsíc a dítě.

     

      Základní částka úplaty je stanovena pro všechny děti v Mateřské škole Valašské Meziříčí,

      Křižná 768.

4.   Osvobození od úplaty:

      1/ Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, nebo fyzická osoba, která o dítě                                                               

       osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče.

       Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba ředitelce

       mateřské školy, a to předložením příslušného dokladu (rozhodnutí) vydaného úřadem.

       O osvobození od úplaty v tomto případě rozhodne ředitelka ve správním řízení zpravidla

       na celý příslušný školní rok.

       Zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, pečující o dítě je povinna k datu nástupu

       dítěte do MŠ prokázat, že dávky pěstounské péče pobírá.

 

        2/  Osvobozen od úplaty může být zákonný zástupce dítěte, nebo fyzická osoba, která

             o dítě osobně pečuje a pobírá dávky v hmotné nouzi.

             Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce dítěte, nebo fyzická osoba ředitelce

             mateřské školy, nebo vedoucí ŠJ a to předložením příslušného dokladu /Potvrzení/

             vydaného Úřadem práce České republiky.

             Toto potvrzení je nutno doložit za každý přiznaný měsíc vždy do 20. dne v měsíci,       

             kterého se prominutí úplaty týká.

             Se zpětnou platností se prominutí úplaty neuznává.

             Zákonný zástupce dítěte, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje, si musí o  

             prominutí úplaty požádat u ředitelky školy.

5.   Snížení základní částky úplaty:

       Neuplatňuje se.

6.   Prázdninový provoz:

      V případě přerušení provozu mateřské školy (v měsíci červenci nebo srpnu) se úplata

       poměrně sníží na udržovací poplatek (viz. Rozhodnutí ŘMŠ)

7.   Způsob a termíny platby úplaty:

      Úplata bude vybírána v hotovosti v Mateřské škole Valašské Meziříčí, Křižná 768

       nebo bezhotovostní platbou z bankovního účtu.

       Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 25. dne příslušného kalendářního měsíce.

8.   Sankce:

      V případě, že zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje,

       opakovaně neuhradí úplatu ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín

       úhrady, může ředitelka MŠ po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému

       zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

9.   Doba platnosti stanovené výše úplaty:

      Základní částka úplaty stanovená ředitelkou MŠ Valašské Meziříčí, Křižná 768

       v tomto příkaze č. 1 je platná od 1. září 2019 do 31. srpna 2020.

 

       Ve Valašském Meziříčí                                                 Jitka Pelcová                 

          dne 20. června 2019                                                   ředitelka školy 

 

                                                                                                                                        

      ( 1 ) § 20 až 22 zákona č.117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších

              předpisů

      ( 2 ) § 36 až 43 zákona č.117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů

      ( 3 ) § 30 odst. 3 písm. a) zákona č.117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů