Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

Mateřská škola je předškolním zařízením, pro děti věkové kategorie od 3 zpravidla do 6-ti let s celodenní formou pobytu. Cílem předškolního vzdělávání je dovést dítě, spolu s rodinou, na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých vlastních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a disponovalo základy kompetencí, důležitých pro jeho další rozvoj a celoživotní vzdělávání.

Koncepce mateřské školy je zaměřená na etickou výchovu, výchovu elementárních etických vlastností a slušného chování. Pedagogové vedou děti k poznání ne jednoznačné, definitivní pravdy, ale ke schopnosti orientovat se v záplavě poznatků a umění správně je používat. Ideálem učení nejsou jen vědomosti, ale především schopnost „se sám učit a mít z toho radost“. Učí děti chápat svět v souvislostech, kriticky hodnotit informace, obhájit svůj názor a odolávat manipulacím. Děti a učitelé jsou partneři, kteří jdou za společným cílem – učitel je průvodce, který pomáhá, podporuje, podněcuje a umožňuje.

Rozhodnutím Města Valašské Meziříčí v roce 1993 byla ustanovena jako samostatný, právní subjekt – příspěvková organizace. Zřizovatelem je Město Valašské Meziříčí.

Kapacita zařízení je 74 dětí ve věku zpravidla od tří do šesti let s možností umístit i děti mladší tří let. Mateřská škola dále umožňuje také zařazení dětí s potřebou pedagogického asistenta a umožňuje také vzdělávaní dětem s odlišným mateřským jazykem. 

Mateřská škola svou činnost realizuje v rekonstruované, dvoupodlažní budově, se třemi prostornými, esteticky vybavenými třídami s přilehlými umývárnami, šatnami, přípravnami pro výdej jídla, prostorným schodištěm, centrální halou – minitělocvičnou a zázemím pro personál. Součástí budovy je také školní kuchyně. Mateřská škola se nachází v blízkosti centra města Valašské Meziříčí s výhledem na řeku Bečvu a městský park, lemovaný cyklostezkou. Byla postavena v roce 1977. 

Rekonstrukce vnějšího pláště, včetně zateplení a výměny oken se dočkala v roce 2007, kdy se stala barevnou, výraznou dominantou uprostřed sídlištní zástavby. Velká, prostorná hala a široké schodiště jsou využívány k instalacím dětských výtvarných prací a také výrobků z keramické hlíny. K mateřské škole patří také velmi dobře vybavená, přírodní zahrada, osázená ovocnými i okrasnými stromy. V roce 2015 prošla zahrada výraznou proměnou. Byly zde instalovány nové prvky (hmyzí domeček, „Ježkovník“, velká loď se zvonkohrou, houpací prvky – koníci a můstek, tunel a průlezky se skluzavkou). Prostorná pískoviště jsou v letních měsících chráněna sluneční markýzou. Součástí zahrady je také svah, využívaný v zimě k bobování a klouzání. V období letních prázdnin 2019 proběhla v MŠ kompletní rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace a současně dětské umývárny a WC dostaly nový vzhled. Celá budova mateřské školy opět v době letních prázdnin v roce 2022 prošla kompletní rekonstrukcí elektroinstalace, opravou zastaralého zabezpečovacího systému instalací vstupní kamery a nového komunikačního spojení do jednotlivých tříd, zřízením centrálního racku pro datové kabely s možností rozvodu internetové sítě po celé MŠ i připojením stávajících televizorů. Současně s touto rekonstrukcí také proběhla výměna podlahových krytin v celém přízemí budovy a třída Motýlků se dočkala nového nábytku v herně i ve třídě. 

Chod mateřské školy zajišťuje kvalifikovaný pedagogický a provozní personál (devět pedagogických pracovníků, školní asistent, účetní a vedoucí školní jídelny, uklízečka, školník, kuchařka a pomocná kuchařka). Mateřská škola zajišťuje stravování dětí i pracovníků.

Mimo činností, vyplývajících ze školního vzdělávacího programu, mají děti možnost zapojit se do dalších aktivit – dopravní výchova na dopravním hřišti Střediska volného času Domeček, bezplatná logopedická výuka, ozdravný pobyt v přírodě. V průběhu roku, nad rámec běžných činností, jsou dětem nabízeny další aktivity-výlety, lyžařský výcvik, sportovní příprava dětí, polodenní vycházky, tematické týdny, tvořivé dílny pro rodiče a děti (s využitím vlastní keramické pece k vypálení výrobků), besídky spojené s krátkým pásmem vystoupení dětí, sportovní dny, ponocování a mnohé další.

Mateřská škola během školního roku velmi úzce spolupracuje s Diakonií ČCE Valašské Meziříčí - formou dětských vystoupení a společných aktivit, se základní školou Křižná, Knihovnou, Hvězdárnou, ZUŠ Alfréda Radoka, Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, Střediskem volného času Domeček, Sokolem aj.