Drobečková navigace

Úvod > Stravování > Základní informace

 

1. Zásady provozu

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 a 107/2008, O školním stravování, FN/Metodikou spotřebního koše, Zákonem č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)., zákonem č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví., Vyhláškou 137/2004 O hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných., nařízením ES -852/2004, O hygieně potravin s platností od 29. 4. 2004. Rozsah poskytovaných služeb je v systému HACCP Mateřské školy Křižná, který je uložen u vedoucí školní jídelny. Zákony a vyhlášky jsou k nahlédnutí u vedoucí školní jídelny.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a při dodržování spotřebního koše sledovaných potravin ( mléčné výrobky, luštěniny, ryby, atd.). Podle § 4 odst.9 vyhlášky 107/2005 Sb., O školním stravování, má strávník nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení. Nárok má na dotované stravné první den nemoci. Po další dny nepřítomnosti nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit ze stravování. Dítě se stravuje vždy, pokud je přítomno v době vydávání stravy.

Snažíme se vyhovět v případě nařízení diety na základě dohody s rodiči.

2. Provozní doba školní jídelny

Provoz školní jídelny 6:15 – 14:45
Pitný režim 7:00 – 15:00
Dopolední svačina 8:00 – 9:00
Výdej jídla do jídlonosičů 11:00 – 11:45
Oběd 11:15 – 11:45
Odpolední svačina 14:00 – 14:30

Stravovací dobu je nutno dodržovat z důvodu předepsané přestávky mezi jednotlivými jídly dle HACCP (přestávka je 3 hodiny).

Možnost doplnění nápojů ve třídách kdykoliv dle potřeby (děti mají ve třídách konve s čajem a pijí dle své vlastní potřeby, popř. na doporučení učitelky,              z  hrníčků odlišených obrázkem).

3. Výše stravného

Ceny stravného se pro jednotlivé věkové kategorie řídí vyhláškou 107/2008 Sb., O školním stravování. Do věkových skupin jsou zařazováni strávníci na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1-4.

 

Stanovení finančních limitů na nákup potravin pro školní stravování dle Vyhlášky č. 272/2021 Sb. s účinností od 1. 11.2022:

Strávníci do 6 let:

Přesnídávka 10,00 Kč
Oběd 19,00 Kč
Svačina 9,00 Kč
Pitný režim 4,00 Kč
Celkem 42,00 Kč

Strávníci 7— 10 let:

Přesnídávka 10,00 Kč
Oběd 22,00 Kč
Svačina 9,00 Kč
Pitný režim 4,00 Kč
Celkem 45,00 Kč

4. Způsob úhrady stravného

Stravné se platí složenkou a inkasem z běžného účtu Vámi dané banky. Platbu je nutné provést nejpozději do 25. dne v měsíci. Inkaso je strhávané k 15 dni daného měsíce. Při nezaplacení stravného v daném termínu, pokud nebyla sjednána náprava ani po upozornění, bude dítěti ukončena docházka do mateřské školy Křižná (dle vyhlášky č. 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání).

5. Přihlášení strávníků

Zákonný zástupce dítěte vyplní Přihlášku ke stravování a odevzdá v kanceláři vedoucí ŠJ nejpozději v den nástupu dítěte k docházce do MŠ.

6. Odhlašování strávníků

Může být provedeno písemně do sešitu v přízemí chodby MŠ, telefonicky nebo formou sms, den předem do 10:00 hodin. Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada a od druhého dne neodhlášené nepřítomnosti se bude účtovat cena obědu v plné výši ( režijní náklady + náklady za suroviny k přípravě jídla).

Odhlašování stravy u třídní učitelky je neplatné.

Hlášení změn se provádí u vedoucí ŠJ: stravovací zvyklosti, způsob placení stravného, adresy, jména, ukončení docházky do MŠ, vyrovnání případných nedoplatků či přeplatků. Přihlašování o prázdninách - svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny pokud neprobíhá provoz MŠ. Při prázdninovém provozu, který bývá ohlášen předem, je nutno nahlásit dítě také předem do data uvedeného na oznámení o prázdninovém provozu.

Telefonní čísla do školní jídelny:

+420 739 423 939

+420 702 021 188

7. Závěrečné ustanovení

S provozním řádem jsou seznámeni všichni zákonní zástupci dětí při schůzce rodičů na začátku školního roku. Provozní řád školní jídelny byl projednán s ředitelkou školy a nabývá platnost dne 1.9.2016. Provozní řád ŠJ je uložen  u ředitelky školy a vedoucí ŠJ. Pro veřejnost rodičů je vyvěšen na nástěnce v prostoru vstupního vchodu MŠ.