< návrat zpět

Školní jídelna

 

Dodatek č.4 ke zpracovanému systému HACCP pro SZ

Platný pro stravovací zařízení:  Mateřská škola Valašské Meziříčí, Křižná 768, okres Vsetín, příspěvková  organizace                                                                                     

Město/obec:  Valašské Meziříčí

Zpracovatel příručky HACCP: Brusová Andrea

Mimořádné opatření při výdeji pokrmů do jídlonosičů

( Coronavirová pandemie) – dodatek do HACCP

 

V rámci správné hygienické praxe a dodržení zásad prevence šíření Covid-19 jsou přijata tato opatření:

 • Při výdeji obědů do jídlonosiče  budou kuchařky vybaveny ochrannými pracovními pomůckami ( zástěra, rouška)
 • Jídlo se bude vydávat u výdejního stolu, který se bude průběžně dezinfikovat.
 • Před vstupem do provozních prostor bude umístěn zvonek na přivolání paní kuchařky na výdej do jídlonosiče.  Zvonek budou rodiče používat i na výdej odpolední svačinky, když jde dítě po obědě domů. Jídlonosič bude označen jménem Pokud si jídlonosič donese rodič ráno, zanechá jej na výdejním stole a zde si jídlonosič s jídlem vyzvedne.
 • Strava v jídlonosičích je určena k okamžité spotřebě. Jídlo v jídlonosiči se musí spotřebovat do 4 h od výdeje. Potom se musí zlikvidovat. V průběhu výdeje stravy pro děti se jídlonosiče plnit nebudou. Rodič, který bude požadovat vydání do jídlonosiče, bude muset počkat do ukončení výdeje pro děti.
 • Rodič je povinen přinést vlastní nádoby v čistém, nepoškozeném a dostatečném množství. Pokud nebude připraveno dostatečné množství nádobí, chápeme to tak, že strávník nemá zájem o salát, polévku, hlavní chod (připravovat budeme v opačném pořadí). Stravu nebudeme z bezpečnostních důvodů vydávat ani do skleněných nádob a s ohledem na §2 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví nedoporučujeme používat hliníkové nosiče.
 • Strávník bude o této situaci řádně informován.

Dodatek nabývá účinnost 1.9.2020

 

1. Zásady provozu:

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 a 107/2008, O školním stravování, FN/Metodikou spotřebního koše, Zákonem č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)., zákonem č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví., Vyhláškou 137/2004 O hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných., nařízením ES -852/2004, O hygieně potravin s platností od 29. 4. 2004. Rozsah poskytovaných služeb je v systému HACCP Mateřské školy Křižná, který je uložen u vedoucí školní jídelny. Zákony a vyhlášky jsou k nahlédnutí u vedoucí školní jídelny.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a při dodržování spotřebního koše sledovaných potravin ( mléčné výrobky, luštěniny, ryby, atd.). Podle § 4 odst.9 vyhlášky 107/2005 Sb., O školním stravování, má strávník nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení. Nárok má na dotované stravné první den nemoci. Po další dny nepřítomnosti nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit ze stravování. Dítě se stravuje vždy, pokud je přítomno v době vydávání stravy.

Snažíme se vyhovět v případě nařízení diety na základě dohody s rodiči. 

2. Provozní doba školní jídelny

Provoz školní jídelny

6.15 – 14.45

Režim výdeje stravy:

 • pitný režim

 • dopolední svačina

 • výdej jídla do jídlonosičů

 • oběd

 • odpolední svačina

 

7.00 – 15.00

8.00 – 9.00

11.00 – 11.45

11.15 – 11.45

14.00 – 14.30

 

Stravovací dobu je nutno dodržovat z důvodu předepsané přestávky mezi jednotlivými jídly dle HACCP (přestávka je 3 hodiny).
Možnost doplnění nápojů ve třídách kdykoliv dle potřeby (děti mají ve třídách konve s čajem a pijí dle své vlastní potřeby, popř. na doporučení učitelky, z vlastních hrníčků odlišených obrázkem).

3. Výše stravného

Ceny stravného se pro jednotlivé věkové kategorie řídí vyhláškou 107/2008 Sb., O školním stravování. Do věkových skupin jsou zařazováni strávníci na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1-4.

4. Způsob úhrady stravného

Stravné se platí složenkou a inkasem ze SŽÚ u České spořitelny nebo z běžného účtu jiné banky.. Termín placení je vždy včas vyvěšen na vstupních dveřích do MŠ. Platbu je nutné provést nejpozději do 25. dne v měsíci. Při nezaplacení stravného v daném termínu, pokud nebyla sjednána náprava ani po upozornění, bude dítěti ukončena docházka do mateřské školy Křižná (dle vyhlášky č. 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání).

5. Přihlášení strávníků

Zákonný zástupce dítěte vyplní Přihlášku ke stravování a odevzdá v kanceláři vedoucí ŠJ nejpozději v den nástupu dítěte k docházce do MŠ.

6. Odhlašování strávníků

Může být provedeno písemně do sešitu v přízemí chodby MŠ, telefonicky nebo formou sms, den předem do 10:00 hodin. Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada a od druhého dne neodhlášené nepřítomnosti se bude účtovat cena obědu v plné výši ( režijní náklady + náklady za suroviny k přípravě jídla).

Odhlašování stravy u třídní učitelky je neplatné.

Hlášení změn se provádí u vedoucí ŠJ: stravovací zvyklosti, způsob placení stravného, adresy, jména, ukončení docházky do MŠ, vyrovnání případných nedoplatků či přeplatků.
Přihlašování o prázdninách - svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny pokud neprobíhá provoz MŠ. Při prázdninovém provozu, který bývá ohlášen předem, je nutno nahlásit dítě také předem do data uvedeného na oznámení o prázdninovém provozu.

Telefonní čísla do školní jídelny:

 • 739 423 939

 • 702 021 188

7. Závěrečné ustanovení

S provozním řádem jsou seznámeni všichni zákonní zástupci dětí při schůzce rodičů na začátku školního roku. Provozní řád školní jídelny byl projednán
s ředitelkou školy a nabývá platnost dne 1.9.2016. Provozní řád ŠJ je uložen  u ředitelky školy a vedoucí ŠJ. Pro veřejnost rodičů je vyvěšen na nástěnce v prostoru vstupního vchodu MŠ.