< návrat zpět

Sluníčka rss

Třídní učitelé:

Jitka Pelcová, ředitelka školy

Simona Porubová, Dis., učitelka

Karina Moslerová, učitelka a školní asistentka

Telefon: 702 021 187

Zaměření třídy   -    děti ve věku  3  - 6 let

 •     postupná a nenásilná adaptace dětí
 •     vedení k samostatnosti v sebeobsluze
 •     rozvoj jednoduchých pohybových dovedností
 •     zpřesňování smyslového vnímání
 •     podpora kamarádských vztahů
 •     etická výchova
 •     získávat základní povědomí o okolním světě
 •     rozvoj tělesné zdatnosti a vytrvalosti
 •     rozvíjení manipulačních schopností
 •     rozvoj řeči, její gramatické správnosti a schopnosti souvislého vyjadřování
 •     rozvoj poznávacích procesů a vůle
 •     příprava předškolních dětí na zápis do ZŠ
 •     estetická výchova
 •     integrace dětí
 •  
 • Snažíme se o to, aby:
 •     se zde děti  cítily dobře a do mateřské školy se těšily
 •     získaly nové poznatky a dovednosti
 •     rozvíjely své schopnosti a nadání
 •     si osvojily základy hodnot a podle nich se chovaly
 •     si uvědomily svoji jedinečnost, ale i jedinečnost ostatních
 •     byly samostatné v sebeobsluze, hygieně, při stolování
 •     se uměly samostatně rozhodnout a za své rozhodnutí nést odpovědnost
 •     uměly rozpoznat různá nebezpečí a správně na ně reagovat
 •     na konci docházky do mateřské školy byly připraveny pro vstup do základní školy
 •     byly vytvořeny klíčové kompetence pro úspěch v dalším životě
 •  
 • Veškerými činnostmi směřujeme k dosažení klíčových kompetencí: 
 •     Kompetence k učení
 •     Kompetence k řešení problémů
 •     Kompetence komunikativní
 •     Kompetence sociální a personální
 •     Kompetence činnostní a občanské

Tato kategorie neobsahuje žádné články.